Басейнова Рада нижнього Дунаю

Положення про Басейнову Раду нижнього Дунаю

1. Загальні положення

1.1 Басейнова рада нижнього Дунаю створюється Держводагентством України та є консультативно-дорадчим органом у межах суббасейну нижнього Дунаю (далі – суббасейн).
1.2. Басейнова рада нижнього Дунаю діє на території Одеської області.
1.3. Басейнова рада створюється відповідно до статей 133, 15 Водного кодексу України, на основі принципів Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року, Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 жовтня 2000 року про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики, з метою врахування інтересів усіх заінтересованих сторін щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах річкового басейну при впровадженні інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом.
1.4. Басейнова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Водним кодексом України, міжнародними договорами України, законами та іншими нормативно-правовими актами України.
1.5. Рішення басейнової ради враховуються під час розроблення та виконання плану управління суббасейном нижнього Дунаю (далі – план управління), реалізації заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах суббасейну нижнього Дунаю.

2. Завдання і повноваження

2.1. Основними завданнями басейнової ради є:
2.1.1. Вироблення пропозицій та забезпечення узгодження інтересів підприємств, установ та організацій у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах суббасейну нижнього Дунаю;
2.1.2. Сприяння забезпеченню інтегрованого управління водними ресурсами у межах території суббасейну;
2.1.3. Забезпечення узгодження інтересів та координації дій заінтересованих сторін щодо управління водними ресурсами на території суббасейну;
2.1.4. Сприяння співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, міжнародних організацій та експертів (за згодою) у забезпеченні досягнення «доброго» екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, «доброго» хімічного та кількісного стану масивів підземних вод, а також «доброго» екологічного потенціалу штучних та істотно змінених масивів поверхневих вод у межах території суббасейну;
2.1.5. Надання пропозицій до проекту плану управління;
2.1.6. Сприяння виконанню плану управління, державних, цільових, галузевих, регіональних і місцевих екологічних програм і проектів;
2.1.7. Сприяння розробленню та реалізації програм і проектів технічної допомоги, залученню інвестицій для виконання заходів, спрямованих на покращення екологічного стану суббасейну;
2.1.8. Оцінка виконання плану управління.
2.2. Басейнова рада відповідно до покладених на неї завдань: 

 • розглядає та схвалює проект плану управління;
 • бере участь у заходах з реалізації плану управління;
 • сприяє впровадженню ефективних економічних механізмів забезпечення реалізації плану управління;
 • готує пропозиції щодо залучення коштів бюджетів різних рівнів та інвестицій для виконання заходів плану управління;
 •  розглядає та схвалює річні звіти про виконання плану управління;
 •  сприяє здійсненню узгоджених дій для покращення екологічного стану суббасейну;
 • організовує взаємодію з питань, пов’язаних зі збором, регулярним обміном і поширенням екологічної, в тому числі водогосподарської, інформації в межах суббасейну;
 • розглядає питання щодо екологічного, кількісного та якісного стану водних ресурсів суббасейну, аналізу й оцінки ризиків недосягнення покращення екологічного стану водних ресурсів суббасейну та наслідків його змін для природних екосистем і галузей господарства, а також прогнозу процесів, що впливають на якість водних ресурсів й обсяги водокористування;
 • надає пропозиції щодо екологічних цілей плану управління та можливих відхилень від строків їх досягнення;
 • розглядає питання водогосподарського балансу та соціально-економічного розвитку на території суббасейну;
 • надає пропозиції щодо вжиття найважливіших (пріоритетних) заходів з екологічного оздоровлення суббасейну та механізмів їх фінансування;
 • сприяє розвитку міжнародної співпраці у суббасейні.

3. Права

3.1. Басейнова рада має право:
3.1.1. Схвалювати проект плану управління;
3.1.2. Брати участь у заходах з реалізації плану управління;
3.1.3. Надавати пропозиції щодо залучення коштів бюджетів різних рівнів та інвестицій для виконання заходів плану управління;
3.1.4. Схвалювати інформацію про хід виконання плану управління;
3.1.5. Надавати пропозиції щодо екологічних цілей плану управління та можливих відхилень від строків їх досягнення;
3.1.6. Розглядати питання водогосподарського балансу та соціально – економічного розвитку на території суббасейну;
3.1.7. Надавати пропозиції щодо вжиття найважливіших (пріоритетних) заходів з екологічного оздоровлення суббасейну та механізмів їх фінансування;
3.1.8. Отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
3.1.9. Утворювати у своєму складі у разі потреби постійні або тимчасові робочі групи, комісії тощо;
3.1.10. За необхідності залучати до роботи басейнової ради представників профільних організацій, установ, окремих спеціалістів та вчених (за згодою);
3.1.11. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;
3.1.12. Мати інші права відповідно до законодавства.

4. Склад та керівні органи

4.1. Басейнова рада нижнього Дунаю здійснює свою діяльність у взаємодії з Дунайським регіональними офісом водних ресурсів та Басейновим управлінням водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, Міністерством екології та природних ресурсів України, Держводагентством, місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що здійснюють свої повноваження у межах суббасейну, іншими заінтересованими організаціями, установами, підприємствами, громадськими об’єднаннями.
4.2. До складу басейнової ради входять представники заінтересованих сторін: центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Дунайського регіонального офісу водних ресурсів, Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, водокористувачів, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань (за згодою), що здійснюють свою діяльність у межах суббасейну або діяльність яких пов’язана з суббасейном.
4.3. Басейнову раду очолює голова басейнової ради. Голова басейнової ради має одного заступника, який виконує функції голови у разі його відсутності.
4.4. Голова та заступник голови басейнової ради обираються з числа членів басейнової ради шляхом голосування.
4.5. Голова басейнової ради:

 • затверджує порядок денний засідання басейнової ради, дату і місце його проведення;
 • відкриває, веде і закриває засідання басейнової ради, виносить на розгляд і голосування питання й пропозиції, оголошує результати голосування, стежить за дотриманням регламенту та підписує протокол засідання;
 • представляє басейнову раду в органах виконавчої влади різних рівнів, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, на підприємствах, в установах й організаціях, органах міждержавної співпраці;
 • організовує роботу секретаріату басейнової ради.

4.6. Для забезпечення підготовки засідань, ефективної роботи та організації виконання прийнятих басейновою радою рішень утворюється секретаріат – постійно діючий робочий орган басейнової ради.
Секретаріат басейнової ради очолює виконавчий секретар, обраний басейновою радою. Положення про секретаріат та його структура затверджуються басейновою радою.
4.7. Склад басейнової ради формується зборами представників заінтересованих сторін. У випадку висування двох і більше кандидатур від одного органу, підприємства, установи, організації або об’єднання, зазначених у пункті 4.2 цього Положення, вибір представника здійснюється шляхом рейтингового голосування.
4.8. Водокористувачі становлять не менше ніж З0 % чисельного складу басейнової ради.
4.9. Максимальна кількість представників однієї галузі у складі басейнової ради дорівнює кількості адміністративних областей, на території яких діє басейнова рада. Якщо кількість кандидатур для включення до складу басейнової ради від однієї галузі перевищує максимальну кількість, передбачену цим пунктом, представництво до басейнової ради від цієї галузі визначається рейтинговим голосуванням.
4.10. Максимальна кількість представників громадськості у складі басейнової ради становить не більше трьох представників громадськості від однієї адміністративної області. Якщо кількість кандидатур для включення до складу басейнової ради від громадськості перевищує максимальну кількість, передбачену цим пунктом, представництво до басейнової ради від громадськості визначається рейтинговим голосуванням.
4.11. Персональний склад басейнової ради затверджується Держводагентством на підставі протоколу зборів представників заінтересованих сторін.
4.12. Члени басейнової ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Строк дії повноважень члена басейнової ради становить 5 років.
4.13. Члени басейнової ради мають право порушувати на її засіданнях будь-які питання, що належать до компетенції басейнової ради відповідно до Положення про неї.
4.14. Повноваження члена басейнової ради автоматично припиняються з моменту припинення трудових відносин із заінтересованою стороною, яка його делегувала, або у разі позбавлення заінтересованою стороною, яка його делегувала, повноважень для участі в басейновій раді. Відомості про припинення повноважень члена басейнової ради, а також кандидатури нових членів відповідні заінтересовані сторони подають до секретаріату басейнової ради у десятиденний строк. Зміни до складу басейнової ради вносяться Держводагентством за поданням секретаріату басейнової ради протягом 15 робочих днів.

5. Порядок роботи

5.1. Басейнова рада визначає та затверджує регламент своєї роботи, приймає у межах своїх повноважень рішення та організовує їх виконання.
5.2. Основною формою роботи басейнової ради є її засідання. Басейнова рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів і напрямів роботи.
5.3. Засідання басейнової ради проводяться за необхідності, але не менше ніж 1 раз у квартал. Засідання басейнової ради проводяться на території суббасейну нижнього Дунаю.
5.4. Засідання басейнової ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
5.5. Засідання басейнової ради є відкритими.
5.6. Позачергове засідання басейнової ради може скликатися за ініціативою голови, його заступника або Голови Держводагентства.
5.7. Дата, місце та проект порядку денного засідання басейнової ради визначаються на попередньому засіданні басейнової ради та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держводагентства, а також на веб-сайті Дунайського регіонального офісу водних ресурсів у розділі «Басейнові ради» не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання басейнової ради.
5.8. Рішення басейнової ради оформляються протоколами її засідань, що підписуються головуючим на засіданні, направляються членам басейнової ради та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держводагентства у розділі «Басейнові ради», а також на веб-сайті Дунайського регіонального офісу водних ресурсів.
5.9. Рішення басейнової ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та реалізуються шляхом видання відповідного наказу Держводагентства.
5.10. Басейнова рада інформує про свою роботу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держводагентства, а також Дунайського регіонального офісу водних ресурсів у розділі «Басейнові ради» річного плану роботи басейнової ради, складу постійних та тимчасових робочих органів басейнової ради, прийнятих рішень, протоколів засідань, щорічних звітів про свою роботу тощо.
5.11. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення засідань басейнової ради здійснює сторона, на території якої відбувається засідання.

Голова басейнової ради Ю.Маслов