Тел: (048)766-91-02 | Email: vodhoz@ukr.net

Water management organizations

 

   
(04849)- 6-11-20
е-mail: uvgtira371@ukr.net
   
(04846)- 4-37-87,
(04846)- 4-25-54
е-mail: bmuvg@ukrpost.net
   
(04852)-3-33-88,
(04852)-3-30-71
е-mail: dmuvg@i.ua
   
(04841)- 7-86-98,
(04841)- 7-86-88
е-mail: iuvg@izm.odessa.ukrtel.net
   
(04843)-4-03-93,
(04843)-4-11-78
е-mail: kilyvh@ukr.net
   
(04851) 3-27-61
е-mail: ouvg@ukr.net
   
(04848)-2-22-63,
(04848)-2-10-47
е-mail: suvh@ukr.net
   
(04844)-3-14-37,
(04844)-3-17-54
е-mail: tmuvh@i.ua
   
(048) 70-70-250
е-mail: www-oggme-@ukr.net